ASOCIAȚIA  "Conte CHARLES de HILLERIN"REGULAMENT

intern de funcționare

Hotărârea nr. 2 din 01 iunie 2013

 

1.  Asociația funcționează și respectă prevederile actelor de înființare.

2.  Asociația este condusă la Înființare și primul an, de Consiliul Director (CD) format din Președintele Fondator și 3 Consilieri Cofondatori (vicepreședinte și 2 secretari).

3.  Asociația este condusă ulterior de CD ales pentru doi ani de Adunarea Generală a Asociaților (AGA) și format din Președinte și număr impar de Consilieri.

4.  Registrul Unic de Evidentă este documentul fundamental de evidență și control în care se trec cronologic toate activitățile (corespondență, înregistrări, hotărâri, evenimente, ect.)

5.  CD emite Hotărâri numerotate și înregistrate în Registrul Unic de Evidentă și în Lista Hotărârilor CD.

6.  Proiectele sunt cele prevăzute la înființare, trecute în Statut și pot fi modificate, șterse și adăugate prin Hotărâri AGA.

7.  Actele primare sunt:

a.    Actul constitutiv.

b.    Statutul.

c.    Regulament intern de funcționare.

d.    1. Lista Membrilor.

e.    2. Lista Proceselor-Verbale ale CD.

f.     3. Lista Hotărârilor de Consiliu.

g.    4. Lista Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților (AGA).

h.    Registrul Unic de Evidență.

i.      Chitanțier.

j.      Antet, Stampile, etc.

8.      CD poate lua Hotărâri de Consiliu conforme Statutului și a Hotărârilor AGA.

a.    Aprobă cererile de adeziune.

b.    Hotărește demiterea membrilor.

c.    Atribuie distincții.

d.    Hotărește în toate cazurile urgente sau adecvate situației de moment.

e.    Propune AGA, Votul de Blam și Lista persoane neagreate.

9.    Preşedintele asociaţiei este membru consultant în CD dar fără drept de vot în propunerile consilierilor.

10.  Deciziile luate de majoritatea membrii CD se supun aprobării Președintelui care are drept de veto.

11.  Propunerile Consilierilor aprobate de Președinte devin Hotărâri de Consiliu și se consemnează în Lista Hotărârilor CD.

12.  Hotărârile de Consiliu se supun aprobării AGA în prima sedință. Cele ce nu au avut deja efecte publice pot fi anulate de AGA.

13.  Președintele fără justificare și preaviz poate bloca activitatea CD și poate cere convocarea AGA.

14.  Fondatorul fără justificare și preaviz poate cere convocarea AGA și solicita demiterea Preşedintelui și/sau a Consilierilor. El numește concomitent înlocuitori până la noile alegeri.

15.  CD solicită membrilor competenți colaborarea în proiectele asociației.

16.  Materialele înaintate de membrii activi înainte de a devenii publice sau de a fi preluate în spațiul mediatic se supun apobării Președintelui.

17.  Activitatea operatorului IT (designer net) se supune apobării Președintelui

18.   Președinte poate desemna și împuternici un reprezentant pentru coordonarea și supravegherea fiecărui Proiect.

19.  Organul de Control al Asociației este pîrghia Președintelui în acțiunile de verificare a activității Asociației, are sarcina ca la solicitare să analizeze și să raporteze. Poate participa ca și Cenzorul, fără drept de vot la ședințele CD. Votul și-l exprimă numai în AGA.

20.  Cenzorul, chiar dacă este membru al familiei și/sau al Asociației, nu are nu are nici un drept de vot. El depune raportul separat CD și Președintelui.

21.  CD când va fi necesar, numește dintre membrii săi un Trezorier cu următoarele atribuții:

a.    Elaboreaza proiectul Planului de venituri si cheltuieli, pe care îl supune aprobarii CD;

b.    Independent de Cenzor asigură respectarea prevederilor legale în activitatea administrativă și economico-financiara a Asociației;

c.    Încasează cotizația anuală;

d.    Achită obligațiile datorate terților.

Până la numirea acestuia atribuțiile cad în sarcina administratorului contului bancar.

22.  Membrii Asociației în ordinea ierarhică:

a.    Membrii de onoare MO

b.    Membrii premiați MP

c.    Membrii marcanți MM

d.    Membrii de drept MD

e.    Membrii asociați MA

f.     Membrii simpatizanți MS

23.  Membrii MO, MP și MM se numesc de CD.

24.  CD conferă distincția Ordinul „Roze cu frunze de argint“ în gradul de „Scutier“, „Stegar“ sau „Cavaler“ și se înmânează personal în cadru protocolar.

25.  Membrii de onoare MO sunt desemnați în Statut la înființare și ulterior titlul se acordă persoanelor cu merite excepționale în semn de înaltă prețuire. Membrii onorifici nu au obligația de a plăti cotizația. Membrii de onoare nu pot fi aleși în organele Asociației, nu au drept de vot și nu sunt luați în calcul la stabilirea quorum-ului Adunării Generale.

26.  Membrii marcanți MM sunt cei ce sau evidențiat și au promovat în mod deosebit imaginea Asociației.

27.  Membrii de drept MD sunt membrii familiei, după exprimarea dorinței de asociere. În cazul creșterii în grad MM, MP, MO acceștia își păstrează drepturile de MD.

28.  Membrii asociați MA sunt persoane ce exprimă cererea de adeziune.

29.  Membrii acceptați primesc Certificatul de Membru și Insigna Blazon – „Scut cu Roze cu frunze de argint“ - și au dreptul să promoveze cu respect însemnele Asociației.

30.  Membrii nu au dreptul să folosească privat Antetul Asociației. Membrii, cu excepția MD, nu au dreptul să folosească privat Sigla familiei (Coroana cu lei) și/sau Blasonul familiei (Scut cu roze).

31.  Până la primirea aprobării CD, solicitanții sunt membrii simpatizanți MS, nu au drept de vot și nu contribuie cu cotizație.

32.  CD poate emite Vot de Blam persoanelor ce aduc un deserviciu sau violează doctrina și principiile statutare ale Asociației și administrează Lista persoanelor neagreate.

33.  Cotizația membrilor asociației este stabilită pentru anul în curs la suma anuală de 10 Euro, respectiv 10 lei pentru cei din Romania.

34.  Cotizația este benevolă și poate fi însoțită de donații și sponsorizări.

35.  Patrimoniul Asociației va fi distribuit de CD și pentru sprijinirea Proiectelor propuse.

36.  Sponsorizarea cu aprobarea AGA, inclusiv protecția socială a membrilor Asociației, nu contravine art. 29 și este conformă art 8.1.k și 9f din Statut.